https://pl.wikipedia.org/wiki/Urz%C4%85d_certyfikacji

Na potrzeby kwalifikowanego podpisu elektronicznego działa w Polsce szereg kwalifikowanych urzędów certyfikacji. Instytucją certyfikującą pozostałych wystawców certyfikatów jest Narodowe Centrum Certyfikacji podlegające NBP[1][2]. Podlegające mu „urzędy certyfikacji” wg stanu na 2013 r. (wszystkie są podmiotami prywatnymi) to: