Różnica pojęcia podpisu cyfrowego i elektronicznego:

Stosowane są identyczne algorytmy i techniki tworzenia i weryfikacji podpisu (podpis cyfrowy i zaawansowany podpis elektroniczny są technicznie tożsame)

Różnice prawne (Ustawa o podpisie elektronicznym): zaawansowane podpisy elektroniczne
złożone przez podpisującego będącego osobą fizyczną, weryfikowane kwalifikowanym certyfikatem złożone za pomocą bezpiecznego urządzenia

Spełniają wymogi prawne podpisu w odniesieniu do danych w formie elektronicznej w ten sam sposób, co podpis odręczny w odniesieniu do danych znajdujących się na papierze, oraz są dopuszczalne jako dowód w postępowaniu sądowym.

Podpis cyfrowy używa a PKI- cyfrowy certyfikat wydany przez urząd certyfikacji (CA), który wiąże tożsamość (np. osobę lub firmę) z parą kluczy kryptograficznych. Gdy dokument jest podpisany cyfrowo za pomocą klucza prywatnego sygnatariusza, dokładna treść dokumentu i tożsamość sygnatariusza są ze sobą powiązane, tworząc unikalny cyfrowy odcisk palca, zapewniający:

Poświadczenie. Tożsamość osoby podpisującej dokument została potwierdzona przez zaufany publicznie urząd certyfikacji.
• Integralność. Treść dokumentu nie uległa zmianie od momentu podpisania.
Niezaprzeczalność. Sygnatariusz nie może w sposób wiarygodny zaprzeczyć, że podpisał dokument.